NHÂN DÂN VÀ CÁN BỘ XÃ CAM THÀNH NAM QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ KTXH-QPAN NĂM 2024